Lyngens Distrikt

Lyngens Distrikt

– Distriktet i midten

Begyndelsen (2003-2004)

I efteråret 2002 var divisionerne i fuld gang med at finde sammen. Lyngens Distrikt blev dannet ved, at Uldjyde Division centreret omkring Herning-Ikast blev sluttet sammen med Kong Ran Division lokaliseret omkring Give. Billund Gruppe fra Kong Ran Division valgte dog at gå sammen med nabogrupperne i Hærvejens Distrikt, fordi det i højere grad passede med Billunds position i lokalområdet. Uldjyde Division var den største division med 14 grupper, mens Kong Ran bestod af 6 grupper. Der var altså 20 grupper med et samlet medlemstal på godt 800, og med en køretid i bil på omtrent en time mellem yderpunkterne, var kriterierne for distriktet opfyldt.

StiftendePå det stiftende distriktsmøde d. 7. januar 2003 i Fonnesbæk Kirke i Ikast blev distriktet officielt stiftet. Lone Andersen fra den nedlagte Uldjyde Division og Mette Petersen (nu: Andersen) fra det nedlagte Kong Ran Division var mødeledere. Ved denne lejlighed blev navnet Lyngens Distrikt besluttet med overvældende majoritet. Andre navne i spil var Dalgas Distrikt og Hedens Vogtere. Flertallet af grupperne var repræsenteret på dette historiske møde, hvor der i alt var knapt 50 deltagere.

På distriktsmødet blev Mette Petersen valgt som Distriktschef (DTC), Jette Madsen blev valgt som distriktets uddannelsesansvarlige (DTU), mens otte andre godt fordelt på distriktets grupper blev valgt ind som distriktsassistenter (DTA): Gunnar Haug (Ikast), Karl Åge Maj (Ejstrupholm), Tina Agerlund Nielsen (Hærvejs), Jeppe Larsen (Snejbjerg), Brian Kristensen (Hammerum), Alex Sørensen (Thyregod), Dan Skovlyst (Fasterholt) og Lone Andersen (Sct. Johannes). Derudover blev Carsten Østermark fra Gjellerup kasserer. Staben bestod af erfarne kræfter og ellers med en god blanding på geografi, køn og alder. Det lovede godt for den bredde som distriktet gerne skulle afspejle.

Staben mødtes første gang en måned efter det stiftende distriktsmøde. Opgaven var at smelte to divisioners forskellige traditioner sammen og skabe arrangementer for hele distriktet. Det lykkedes heldigvis fint, og de første arrangementer i kalenderen var kvartalsledermøder og distriktsturnering.

En af distriktsstabens første opgaver var at udforme et distriktsskjold. Distriktsskjoldet skulle overholde visse heraldiske grundregler, f.eks. krav til hvilke farver der må ligge op af hinanden. På det stiftende distriktsmøde blev grupperne opfordret til at komme med forslag til et distriktsskjold. Rasmus fra Vildbjerg indsendte et forslag som senere kom til at at danne basis for det endelige skjold. Da ingen af stabsmedlemmerne havde evner til at tegne et skjold helt færdigt, blev den professionelle tegner Hakon Lund Jensen fra Ejstrupholm sat på opgaven. Efter en spændende proces med fem-seks forskellige forslag og løbende ændringer blev skjoldet vedtaget på rådsmødet d. 8. oktober 2003. Skjoldet illustrerer en hedelærke, der letter over en lyngdækket hede. Herefter skulle mærket godkendes hos arbejdsudvalget under korpset, hvilket tog nogle uger. Derpå gik der lang tid med forkerte farver i de leverede mærker til uniformen, så først i efteråret 2004 kunne mærkerne sendes ud til grupperne i en kvalitet som staben kunne lægge navn til.

Distriktet kom rigtigt godt ud af starthullerne. Således var det første Kvartalsledermøde – i Ejstrupholm d. 3. april 2003 – velbesøgt med ca. 25 fremmødte. Det var spændende at møde “de andre” og samtidig være sammen med de gamle venner.

Distriktet kom fint videre med Distriktsturnering for bævere, ulve, spejdere og seniorspejdere d. 9.-10.maj 2003. Distriktsturneringen blev afholdt ved det gamle Tårnborg i Tjørring og var arrangeret af staben. Her blev der indført en tradition om at lade spejdere og seniorspejdere mødes fredag aften, mens bæverne og ulvene kom til lørdag formiddag. Turneringen sluttede af samlet lørdag eftermiddag. Båret frem af godt vejr og en flot opbakning til at få distriktet godt fra start blev turneringen en gedigen succes med 105 bævere, ulve, spejdere og seniorspejdere. Den flotte opbakning lovede godt for distriktets fremtid.

Økonomien var fra starten i god gænge. Nedlæggelsen af de gamle divisioner gav en startkapital på 11.000 kr. Derudover var distriktet i mange år (frem til 2008) begunstiget af, at Lone Andersen og Jette Madsen hvert år leverede en flot indsats med at udarbejde arbejdsmateriale, postbeskrivelser og turneringsmærker til distriktsturneringerne for bævere og ulve. Fortjenesten ved salget af mærkerne lå årligt omkring 10.000 kr – et beløb som Lone Andersen og Jette Madsen smukt lod tilfalde Lyngens Distrikt og som gjorde en stor forskel for økonomien.

Staben havde set frem til mødet med gruppelederne på det første Distriktsrådsmøde d. 8. oktober 2003. Desværre kom der kun 6 gruppeledere, men staben sørgede for at repræsentere yderligere 3 grupper. På mødet blev det bla. besluttet at yde tilskud til spejdere og/eller ledere der ønsker at rejse til udlandet i spejdermæssig sammenhæng. Kravet for at få tilskuddet var desuden, at de sendte en ansøgning med et rejsebudget og senere, at de skrev en artikel til Distriktsnyt/Hedeslag. Rejsetilskuddet var fra starten på 500 kr til enkeltpersoner og 1500 kr til grupper (inspireret af regler fra det gamle Uldjyder Division). Ingen havde nogen fornemmelse af i hvor stort et omfang rejsetilskuddet ville blive brugt. Det blev brugt i et glædeligt stort omfang med 2-5 årlige bevillinger.

Distriktsstaben skulle desværre allerede i det første år opleve nedlæggelsen af en gruppe, da Farre efter mange år i bero med ét medlem valgte at lukke officielt i løbet af 2003. I de følgende år blev andre grupper på tilsvarende vis nedlagt: Tulstrup/Faurholt i 2005 og Kølvrå i 2005. Hammerum blev gradvist opslugt af Gjellerup fra 2004 og siden nedlagt.

Patruljelederuddannelsen PL/PA havde sin debut i 2003 i det nu forhenværende spejderhus i Hammerum. PL/PA havde allerede første gang konceptmæssigt stort set fundet den form som har fungeret lige siden, nemlig som en lang weekend med opdeling i PA- og PL-instruktioner med vægten lagt på basisinstruktioner men også med tid til hygge. Distriktsstaben lagde programmet og kom med et oplæg til hvad instruktionerne skulle indeholde, hvorefter nogle af lederne i gruppene blev bedt om hjælp til de konkrete instruktioner. Det første PL/PA gik rigtigt fint, så både stab og deltagere kunne tage hjem med en dejlig følelse i kroppen.

En af de ting som de nye distrikter skulle prioritere højt var uddannelsen. Specielt lederuddannelsen havde haft trange kår i de foregående år, og derfor var ønsket om at gøre uddannelsen mere attraktiv en af bevæggrundene for den nye struktur. Allerede i foråret 2003 var alle DTU’er mødt på Houens Odde for at koordinere kurserne og fordele dem ud i hele landet. I den sammenhæng var det naturligt at oprette et uddannelsessamarbejde så distrikterne ikke kom til at konkurrere med hinanden. Lyngens Distrikt indgik i et uddannelsessamarbejde med Lundenæs Len, Thy, Hardsyssel og Vestlimfjord Distrikter i Team West.

En anden ting som distriktsstaben allerede fra starten vægtede højt var at besøge grupperne. Tanken var, at et eller to stabsmedlemmer en gang i mellem skulle besøge gruppen til et leder- eller grupperådsmøde for på den måde at få en føling med den enkelte gruppes traditioner, udfordringer og udvikling. Det skulle så give distriktet mulighed for at understøtte grupperne bedre. En sidegevinst var, at distriktet blev en naturlig del af gruppernes bevidsthed, når der kom ansigter på “ham distriktet”. Det kunne dog til tider halte med at få et møde i stand, specielt fordi stabsmedlemmerne som regel havde mange andre jern i ilden. Besøgene kom derfor aldrig til at foregå så tit som ønsket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

*